Mga Tuntunin sa Paggamit

Ang mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay epektibo sa Enero 19, 2013. Upang puntahan ang dati naming Mga Tuntunin sa Paggamit, mangyaring i-click dito.

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit sa website ng Instagram, ang serbisyo ng Instagram, o anumang mga application (kasama ang mga mobile application) na ginawang available ng Instagram (magkasama, ang "Serbisyo"), paano man na-access, sumasang-ayon kang masaklawan ng mga tuntunin sa paggamit na ito ("Mga Tuntunin sa Paggamit"). Ang Serbisyo ay pagmamay-ari o kinokontrol ng Instagram, LLC ("Instagram"). Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay nakakaapekto sa iyong mga legal na karapatan at obligasyon. Kung hindi ka sumasang-ayon na masaklawan ng lahat ng Tuntunin sa Paggamit na ito, huwag i-access o gamitin ang Serbisyo.

May mga oras na naghahandog kami ng espesyal na tampok na mayroong mga sarili nitong tuntunin at kondisyon na naaangkop bilang karagdagan sa mga Tuntunin sa Paggamit na ito. Sa mga kasong iyon, ang mga tuntunin na partikular sa espesyal na tampok ang kumokontrol sa lawak na magkaroon ng salungatan sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito.

ABISO PARA SA ARBITRASYON: MALIBAN KUNG HINDI KA SASALI AT MALIBAN PARA SA ILANG MGA URI NG HINDI PAGKAKASUNDO NA INILARAWAN SA SEKSYON NG ARBITRASYON SA IBABA, SUMASANG-AYON KA NA ANG MGA HINDI PAGKAKASUNDO SA PAGITAN MO AT NG INSTAGRAM AY LULUTASIN NANG MAY PAGKAKASUNDUANG KONDISYON, INDIBIDUWAL NA ARBITRASYON AT TINATALIKDAN MO ANG IYONG KARAPATAN NA LUMAHOK SA ISANG PAGHAHABLA NG GRUPO O ARBITRASYON NG GRUPO.

Mga Pangunahing Tuntunin

 1. Ikaw dapat ay hindi bababa sa 13 taong gulang upang gamitin ang Serbisyo.
 2. Hindi ka maaaring mag-post ng marahas, walang damit, baghagyang walang damit, nandidiskrimina, labag sa batas, lumalabag, nakakagalit, pornograpiya o malaswang mga litrato o iba pang nilalaman sa pamamagitan ng Serbisyo.
 3. Ikaw ay responsable para sa anumang gawain na mangyayari sa pamamagitan ng iyong account at sumasang-ayon ka na hindi ipagbibili, ililipat, bibigyan ng lisensya o itatalaga ang iyong account, mga tagasubaybay, username, o anumang mga karapatan sa account. Hindi kasama ang mga tao o negosyo na tahasang binigyan ng pahintulot upang gumawa ng mga account sa ngalan ng kanilang mga employer o kliyente, ipinagbabawal ng Instagram ang paggawa nito at sumasang-ayon ka na hindi ka gagawa ng isang account para sa ibang tao maliban sa iyong sarili. Kinakatawan mo rin na ang lahat ng impormasyon na iyong ibibigay o ibinigay sa Instagram sa pagpaparehistro at sa lahat ng iba pang oras ay totoo, wasto, bago at kumpleto at sumasang-ayon ka na i-update ang iyong impormasyon kung kinakailangan upang panatilihin ang katotohanan at kawastuhan nito.
 4. Sumasang-ayon ka na hindi ka manghihingi, mangongolekta o gagamit ng mga kredensyal sa pag-log in ng ibang mga user ng Instagram.
 5. Responsable ka para sa pagpapanatiling lihim at ligtas ng iyong password.
 6. Hindi ka dapat mamintang, sumubaybay nang palihim, mang-api, mang-abuso, manggulo, magbanta, manggaya o manakot ng mga tao o entidad at hindi ka dapat mag-post ng pribado o kompidensyal na impormasyon sa pamamagitan ng Serbisyo, kabilang ang, nguni't walang limitasyon, sa impormasyon ng iyong credit card o ng ibang tao, mga numero ng social securiy o alternatibong mga numero para sa pambansang pagkakakilanlan, mga numero ng telepono o email address na hindi pampubliko.
 7. Hindi mo maaaring gamitin ang Serbisyo para sa anumang labag sa batas o walang pahintulot na layunin. Sumasang-ayon kang sumunod sa lahat ng batas, tuntunin at regulasyon (halimbawa, pederal, estado, lokal at panlalawigan) na naaangkop sa iyong paggamit ng Serbisyo at iyong Nilalaman (binigyang-kahulugan sa ibaba), kabilang ang nguni't hindi limitado sa, mga batas ng copyright.
 8. Ikaw ang tanging responsable para sa iyong asal at anumang data, teksto, mga file, impormasyon, username, larawan, grapika, litrato, profile, mga audio at video clip, mga tunog, gawang musika, mga malikhaing gawa, mga application, link at iba pang nilalaman o materyales (magkasama, "Nilalaman") na isusumite, ipo-post o ipapakita mo sa o sa pamamagitan ng Serbisyo.
 9. Hindi mo maaaring palitan, baguhin, halawin o ibahin ang Serbisyo o palitan, baguhin o ibahin ang isa pang website upang maling ipahiwatig na ito ay nauugnay sa Serbisyo o Instagram.
 10. Hindi mo dapat i-acess ang pribadong API ng Instagram sa pamamagitan ng mga paraan maliban sa pinahihintulutan ng Instagram. Ang paggamit sa API ng Instagram ay sasailalim sa hiwalay na pangkat ng mga tuntunin na makikita dito: http://instagram.com/about/legal/terms/api/ ("Mga Tuntunin ng API").
 11. Hindi ka dapat gumawa o magsumite ng hindi ninanais na email, mga komento, paggusto o ibang mga anyo ng pang-komersyal o panggugulong pakikipag-ugnayan (kilala rin bilang "spam") sa sinumang mga user ng Instagram.
 12. Hindi mo dapat gamtin ang mga pangalan ng domain o mga URL ng domain sa iyong username nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa Instagram.
 13. Hindi mo dapat hadlangan o antalahin ang Serbisyo o mga server o mga network na konektado sa Serbisyo, kasama ang pagdadala ng anumang mga worm, virus, spyware, malware o anumang ibang code na likas na nakakasira o nakakaantala. Hindi ka maaaring magpasok ng nilalaman o code o kung hindi man ay ibahin o hadlangan ang paraan na ibinibigay o ipinapakita ang anumang pahina ng Instagram sa isang browser o device ng user.
 14. Dapat kang sumunod sa Mga Alituntunin ng Komunidad ng Instagram, na makikita dito: https://help.instagram.com/customer/portal/articles/262387-community-guidelines.
 15. Hindi ka dapat gumawa ng mga account sa Serbisyo sa pamamagitan ng mga walang pahintulot na paraan, kabilang ang nguni't hindi limitado sa, paggamit ng isang awtomatikong device, script, bot, spider, crawler o scraper.
 16. Hindi mo dapat subukang limitahan ang isa pang user mula sa paggamit o pagtamasa sa Serbisyo at hindi mo dapat hikayatin o pamahalaan ang mga paglabag sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito o anumang iba pang mga tuntunin ng Instagram.
 17. Ang paglabag sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay maaaring, sa tanging mabuting pagpapasiya ng Instagram, magresulta sa pagtapos sa iyong account sa Instagram. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na ang Instagram ay hindi maaari at hindi magiging responsable para sa Nilalaman na ipo-post sa Serbisyo at gagamitin mo ang Serbisyo sa sarili mong panganib. Kung lalabagin mo ang sulat o diwa ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito, o kung hindi man ay gagawa ng panganib o posibleng legal na paglalagay sa panganib para sa Instagram, maaari namin itigil ang pagbibigay ng lahat o bahagi ng Serbisyo sa iyo.

Mga Pangkalahatang Kondisyon

 1. Mayroon kaming karapatan na baguhin o tapusin ang Serbisyo o ang iyong pag-access sa Serbisyo para sa anumang dahilan, nang walang abiso, anumang oras, at nang walang pananagutan sa iyo. Maaari mong deaktibahin ang iyong account sa Instagram sa pamamagitan ng pag-log in sa Serbisyo at pagkumpleto sa form na makukuha dito: https://instagram.com/accounts/remove/request/. Kung tatapusin namin ang iyong pag-access sa Serbisyo o gagamitin mo ang form na idinetalye sa itaas upang deaktibahin ang iyong account, ang iyong mga litrato, komento, paggusto, pakikipagkaibigan, at lahat ng ibang data ay hindi na maaaring ma-access sa pamamagitan ng iyong account (hal., hindi na magagawang mag-navigate ng mga user sa iyong username at tingnan ang mga litrato mo), nguni't ang mga materyales na iyon at data ay maaaring magpatuloy at lumabas sa loob ng Serbisyo (hal., kung ibinahagi muli ng iba ang iyong Nilalaman).
 2. Sa pagtapos, ang lahat ng lisensya at iba pang mga karapatan na ipinagkaloob sa iyo ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay kaagad na ititigil.
 3. Mayroon kaming karapatan, sa aming tanging mabuting pagpapasiya, na baguhin paminsan-minsan ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ("Mga Na-update na Tuntunin"). Maliban kung gagawa kami ng isang pagbabago para sa legal o administratibong mga dahilan, magbibigay kami ng makatwirang abiso nang maaga bago maging epektibo ang Na-update na Mga Tuntunin. Sumasang-ayon ka na maaari ka naming abisuhan sa Mga Na-update na Tuntunin sa pamamagitan ng pagpaskil sa mga ito sa Serbisyo, at na ang paggamit mo sa Serbisyo pagkatapos ang epektibong petsa ng Mga Na-update na Tuntunin (o pagiging sangkot sa ganoong ibang asal na maaari naming makatwirang tukuyin) ay bumubuo sa iyong pagsang-ayon sa Mga Na-update na Tuntunin. Kaya, dapat mong suriin ang mga Tuntunin sa Paggamit at anumang Mga Na-update na Tuntunin bago gamitin ang Serbisyo. Ang Mga Na-update na Tuntunin ay magiging epektibo sa oras na pagpaskil nito, o sa mas huling petsa na maaaring tukuyin sa Mga Na-update na Tuntunin, at gagamitin sa paggamit mo sa Serbisyo mula sa puntong iyon pasulong. Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay pamamahalaan ang anumang mga hindi pagkakasundo na magreresulta bago ang epektibong petsa ng Mga Na-update na Tuntunin.
 4. Mayroon kaming karapatan na tanggihan ang pag-access sa Serbisyo sa sinuman para sa anumang dahilan sa anumang oras.
 5. Mayroon kaming karapatan sa puwersahang pagpapasuko sa anumang username para sa anumang dahilan.
 6. Maaari namin, nguni't walang obligasyon, na alisin, i-edit, i-block, at/o bantayan ang Nilalaman o mga account na may Nilalaman na nalaman namin sa tangi naming mabuting pagpapasiya na lumalabag sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito.
 7. Ikaw ang tanging responsable para sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba pang mga user ng Serbisyo, sa online man o offline. Sumasang-ayon ka na hindi responsable ang Instagram o mananagot para sa asal ng sinumang user. Mayroong karapatan ang Instagram, nguni't walang obligasyon, na bantayan o maging sangkot sa mga hindi pagkakasundo sa pagitan mo at ng iba pang mga user. Gamitin ang isip at ang iyong mabuting paghusga kapag nakikipag-ugnayan sa iba, kabilang ang kapag nagsusumite ka o nagpo-post ng Nilalaman o anumang personal na o iba pang impormasyon.
 8. Maaaring may mga link mula sa Serbisyo, o mula sa mga pakikipag-ugnayan na natatanggap mo mula sa Serbisyo, papunta sa mga web site o tampok ng ikatlong partido. Maaaring may mga link rin papunta sa mga website o tampok ng ikatlong partido sa mga larawan o komento sa loob ng Serbisyo. Ang Serbisyo ay may kasama ring nilalaman ng ikatlong partido na hindi namin kinokontrol, pinapanatili o iniendorso. Ang pagpapagana sa Serbisyo ay maaari rin pahintulutan ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Serbisyo at website o tampok ng ikatlong partido, kabilang ang mga application na kumokonekta sa Serbisyo o sa iyong profile na nasa Serbisyo sa website o tampok ng ikatlong partido. Halimbawa, ang Serbisyo ay maaaring may kasamang tampok na nagpapahintulot sa iyong magbahagi ng Nilalaman mula sa Serbisyo o ng iyong Nilalaman sa ikatlong partido, na maaaring hayagang i-post sa serbisyo o application ng ikatlong partido. Ang paggamit sa pagpapagana na ito ay karaniwang hinihiling sa iyo na mag-log in sa iyong account sa serbisyo ng ikatlong partido at gagawin mo ito sa sarili mong panganib. Hindi kinokontrol ng Instagram ang anuman sa mga serbisyo sa web ng ikatlong partido na ito o alinman sa kanilang nilalaman. Tahasan mong tinatanggap at sinasang-ayunan na ang Instagram ay hindi responsable sa anumang paraan o mananagot para sa anumang mga ganitong serbisyo o tampok ng ikatlong partido. ANG IYONG PAKIKIPAG-UGNAYAN AT MGA PAKIKIPAGNEGOSYO SA MGA IKATLONG PARTIDO NA MAITATATAG SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO AY SA PAGITAN MO LANG AT NG IKATLONG PARTIDO. Maaari mong piliin, sa iyong tangi at lubos na mabuting pagpapasiya at panganib, na gamitin ang mga application na kumokonekta sa Serbisyo o sa iyong profile sa Serbisyo sa serbisyo ng ikatlong partido (ang bawa't isa, ay isang "Application") at ang ganitong Application ay maaaring makipag-ugnayan sa, kumonekta sa o mangalap at/o kumuha ng impormasyon mula at papunta sa iyong profile sa Serbisyo. Sa pamamagitan ng paggamit sa mga ganitong Application, tinatanggap at sinasang-ayunan mo ang mga sumusunod: (i) kung gagamitin mo ang isang Application upang magbahagi ng impormasyon, pinapahintulutan mo ang impormasyon tungkol sa iyong profile sa ibinabahaging Serbisyo; (ii) ang paggamit mo sa isang Application ay maaaring magdulot sa impormasyon na personal na kumikilala sa isang tao na hayagang isiwalat at/o iugnay sa iyo, kahit na hindi ibinigay mismo ng Instagram ang ganitong impormasyon; at (iii) ang iyong paggamit sa isang Application ay nasa iyong sariling opsyon at panganib, at hindi mo pananagutin ang Mga Partido ng Instagram (binigyang-kahulugan sa ibaba) para sa gawain na may kaugnayan sa Application.
 9. Sumasang-ayon ka na ikaw ay responsable para sa lahat ng singil sa data na matatamo mo sa pamamagitan ng paggamit ng Serbisyo.
 10. Ipinagbabawal namin ang pag-crawl, pag-scrape, pag-cache o kung hindi man ay pag-access sa anumang nilalaman sa Serbisyo sa pamamagitan ng awtomatikong paraan, kabilang ang nguni't hindi limitado sa, mga profile at litrato ng user (maliban bilang resulta ng karaniwang mga protokol o teknolohiya ng search engine na ginagamit ng isang search engine na may ipinahayag na pahintulot ng Instagram).

Mga Karapatan

 1. Ang Instagram ay walang inaangkin na pagmamay-ari sa anumang Nilalaman na ipo-post mo sa o sa pamamagitan ng Serbisyo. Sa halip, sa pamamagitan nito ipinagkakaloob mo sa Instagram ang isang hindi ekslusibo, ganap na binayaran at walang babayaran para sa pahintulot sa paggamit (royalty fee), maaaring ilipat, makakapagbigay ng lisensya sa ikatlong partido, na pandaigdigang lisensya upang gamitin ang Nilalaman na ipino-post mo sa o sa pamamagitan ng Serbisyo, na sasailalim sa Patakaran ng Pagkapribado ng Serbisyo, na makikita dito http://instagram.com/legal/privacy/, kabilang ang nguni't hindi limitado sa seksyon 3 ("Pagbabahagi ng Iyong Impormasyon"), 4 ("Paano Namin Itinatago ang Iyong Impormasyon"), at 5 ("Ang Iyong Mga Pagpipilian Tungkol sa Iyong Impormasyon"). Maaari mong piliiin kung sino ang maaaring makakita sa iyong Nilalaman at mga gawain, kabilang ang iyong mga litrato, tulad ng inilalarawan sa Patakaran ng Pagkapribado.
 2. Ang ilan sa Serbisyo ay sinusuportahan ng kita ng pagpapatalastas at maaaring magpakita ng mga patalastas at promosyon, at sa pamamagitan nito sumasang-ayon ka na maaaring ilagay ng Instagram ang ganitong pagpapatalastas at mga promosyon sa Serbisyo o sa, tungkol sa, o nang may kaugnayan sa iyong Nilalaman. Ang paraan, pamamaraan at lawak ng ganitong pagpapatalastas at mga promosyon ay sasailalim sa pagbabago nang walang partikular na abiso sa iyo.
 3. Tinatanggap mo na hindi namin maaaring palaging matukoy ang mga binayarang serbisyo, ini-sponsor na nilalaman, o pang-komersyal na pakikipag-ugnayan na katulad nito.
 4. Kinakatawan at ginagarantiya mo na: (i) ikaw ang may-ari ng Nilalaman na ipinapaskil mo sa o sa pamamagitan ng Serbisyo o kung hindi man ay mayroong karapatan na magkaloob ng mga karapatan at lisensya na ipinahayag sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito; (ii) ang pag-post at paggamit sa Serbisyo ay hindi lumalabag, ginagamit sa maling paraan o nilalabag ang mga karapatan ng sinumang ikatlong partido, kabilang ang, nang walang limitasyon, sa mga karapatan sa pagkapribado, mga karapatan sa publisidad, mga copyright, mga karapatan sa tatak-pangkalakal at/o iba pang mga karapatan sa intellectual property; (iii) sumasang-ayon kang bayaran ang lahat ng bayad para sa pahintulot sa paggamit (royalty), mga bayad, at anumang iba pang salapi na dapat bayaran ayon sa dahilan ng Nilalaman na ipino-post mo sa o sa pamamagitan ng Serbisyo; at (iv) mayroon kang legal na karapatan at kapasidad na pumasok sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito sa iyong hurisdiksyon.
 5. Ang Serbisyo ay may nilalaman na pagmamay-ari at lisensyado ng Instagram ("Nilalaman ng Instagram"). Ang Nilalaman ng Instagram ay pinoprotektahan ng batas ng copyright, tatak-pangkalakal, patent, lihim ng negosyo at iba pang mga batas, at, sa pagitan mo at ng Instagram, pagmamay-ari at pinapanatili ng Instagram ang lahat ng karapatan sa Nilalaman ng Instagram at ang Serbisyo. Hindi mo aalisin, iibahin o itatago ang anumang mga abiso sa karapatan ng copyright, tatak-pangkalakal, marka ng serbisyo o iba pang mga karapatan sa pag-aari na isinama sa o kasama ng Nilalaman ng Instagram at hindi mo paparamihin, babaguhin, hahalawin, gagawa ng mga hinalaw na gawa, magsasagawa, ipapakita, ilalathala, ipapamahagi, ipapadala, ibo-broadcast, ipagbibili, bibigyan ng lisensya o kung hindi man ay sasamantalahin ang Nilalaman ng Instagram.
 6. Ang pangalan at logo ng Instagram ay mga tatak-pangkalakal ng Instagram, at hindi maaaring kopyahin, gayahin o gamitin, nang buo o bahagi, nang walang paunang pahintulot ng Instagram, maliban sa alinsunod sa mga alituntunin ng aming tatak, na makikita dito: https://help.instagram.com/customer/portal/articles/182487. Dagdag pa rito, ang lahat ng header ng pahina, mga custom na grapika, icon ng button at mga script ay mga marka ng serbisyo, tatak-pangkalakal at/o hitsura ng Instagram, at hindi maaaring kopyahin, gayahin o gamitin, nang buo o bahagi, nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa Instagram.
 7. Bagaman intensyon ng Instagram na maging magagamit ang Serbisyo hangga't maaari, magkakaroon ng mga pangyayari kung saan ang Serbisyo ay maaaring maantala, kabilang ang, nguni't walang limitasyon sa, naka-iskedyul na pagpapanatili o pag-upgrade, para sa mga emerhensyang pag-aayos, o dahil sa pagpalya ng mga link at/o kagamitan para sa telekomunikasyon. At saka, mayroong karapatan ang Instagram na alisin ang anumang Nilalaman mula sa Serbisyo para sa anumang dahilan, nang walang paunang abiso. Ang Nilalaman na inalis mula sa Serbisyo ay maaaring patuloy na itago ng Instagram, kabilang ang, nguni't walang limitasyon sa, upang sumunod sa ilang mga legal na obligasyon, nguni't hindi maaaring makuha muli nang walang balidong kautusan ng hukuman. Dahil dito, hinihikayat ng Instagram na magpanatili ka ng sarili mong pag-backup ng iyong Nilalaman. Sa madaling salita, ang Instagram ay hindi isang serbisyo para sa pag-backup at sumasang-ayon ka na hindi ka aasa sa Serbisyo para sa mga layunin ng pag-backup o storage ng Nilalaman. Hindi mananagot ang Instagram sa iyo para sa anumang pagbabago, pagsuspindi, o pagtigil ng Mga Serbisyo, o pagkawala ng anumang Nilalaman. Tinatanggap mo rin na ang Internet ay maaaring sumailalim sa mga paglabag sa seguridad at na ang pagsusumite ng Nilalaman o ibang impormasyon ay maaaring hindi ligtas.
 8. Sumasang-ayon ka na hindi responsable ang Instagram para sa, at hindi iniendorso, ang ipino-post na Nilalaman sa Serbisyo. Ang Instagram ay walang anumang obligasyon na suriin muna, bantayan, i-edit, o alisin ang anumang Nilalaman. Kung lalabagin ng iyong Nilalaman ang mga Tuntunin sa Paggamit na ito, maaari kang magkaroon ng legal na responsibilidad para sa Nilalaman na iyon.
 9. Maliban kung inilarawan sa Patakaran ng Pagkapribado ng Serbisyo, na makikita sa http://instagram.com/legal/privacy/, bilang sa pagitan mo at ng Instagram, ang anumang Nilalaman ay magiging hindi kompidensyal at hindi pribado at hindi mananagot para sa anumang paggamit o pagsisiwalat ng Nilalaman. Tinatanggap mo at sumasang-ayon ka na ang iyong kaugnayan sa Instagram ay hindi kompidensyal, katiwala, o ibang uri ng espesyal na kaugnayan, at na ang iyong desisyon sa pagsusumite ng anumang Nilalaman ay hindi inilalagay ang Instagram sa isang posisyon na kakaiba sa hinahawakang posisyon ng mga miyembro ng madla, kasama ang hinggil sa iyong Nilalaman. Wala sa Nilalaman mo ang sasailalim sa anumang obligasyon sa pagiging kompidensyal sa bahagi ng Instagram, at hindi mananagot ang Instagram para sa anumang paggamit o pagsisiwalat ng anumang Nilalaman na ibibigay mo.
 10. Patakaran ng Instagram na huwag tumanggap o isaalang-alang ang nilalaman, impormasyon, mga ideya, mungkahi o iba pang mga materyales maliban sa mga partikular naming hiniling at kung saan ang ilang mga partikular na tuntunin, kondisyon at kinakailangan ay maaaring naaangkop. Ito ay upang iwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan kung ang iyong mga ideya ay katulad ng sa binuo namin o malayang binubuo. Nang naaalinsunod, hindi tinatanggap ng Instagram ang mga walang pahintulot na materyales o ideya, at walang responsibilidad para sa anumang mga materyales o ideya na ipinapadala. Kung, sa kabila ng aming patakaran, pipiliin mong magpadala sa amin ng nilalaman, impormasyon, mga ideya, mungkahi, o iba pang mga materyales, sinasang-ayunan mo pa na ang Instagram ay malaya upang gamitin ang ganitong nilalaman, impormasyon, mga ideya, mungkahi o iba pang mga materyales, para sa ano pa mang mga layunin, kabilang ang, nguni't walang limitasyon, sa pagbuo at pagmemerkado ng mga produkto at serbisyo, nang walang anumang pananagutan o anumang uri ng pagbabayad sa iyo.

Pag-ulat sa Mga Paglabag sa Copyright at Iba pang Paglabag sa IP

 1. Iginagalang namin ang mga karapatan ng ibang tao, at inaasahan rin namin ito sa iyo.
 2. Binibigyan ka namin ng mga gamit upang tulungan kang protektahan ang iyong mga karapatan sa intellectual property. Upang alamin pa ang tungkol sa kung paano mag-ulat ng mga paratang ng paglabag sa intellectual property, pumunta sa: https://help.instagram.com/customer/portal/articles/270501
 3. Kung paulit-ulit mong lalabagin ang mga karapatan ng ibang tao sa intellectual property, hindi namin pagaganahin ang iyong account kapag naaangkop.

Pagtatatuwa ng mga Garantiya

ANG SERBISYO, KABILANG ANG, NANG WALANG LIMITASYON SA, NILALAMAN NG INSTAGRAM, AY IBINIBIGAY SA ISANG "AYON SA UMIIRAL NITONG KONDISYON (AS IS)", "AYON SA MAGAGAMIT", AT "NANG MAY LAHAT NG DEPEKTO" NA BASEHAN. SA GANAP NA PINAHIHINTULUTANG LAWAK ALINSUNOD SA NAAANGKOP NA BATAS, ANG INSTAGRAM O ANG NAMAMAHALANG KUMPANYA DITO O ANG SINUMANG MGA EMPLEYADO, MGA NAMAMAHALA, OPISYAL O MGA AHENTE (MAGKASAMA, ANG "MGA PARTIDO NG INSTAGRAM") AY HINDI GUMAGAWA NG MGA PAHAYAG O GARANTIYA O ANO PA MANG URI NG MGA PAG-EENDORSO, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, UKOL SA: (A) ANG SERBISYO; (B) ANG NILALAMAN NG INSTAGRAM; (C) NILALAMAN NG USER; O (D) SEGURIDAD NA NAUUGNAY SA PAGHAHATID NG IMPORMASYON SA INSTAGRAM O SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO. DAGDAG PA RITO, SA PAMAMAGITAN NITO ITINATATUWA NG MGA PARTIDO NG INSTAGRAM ANG LAHAT NG GARANTIYA, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KABILANG ANG, NGUNI'T HINDI LIMITADO SA, MGA GARANTIYA NG PAGIGING ANGKOP SA MERKADO, ANGKOP SA PARTIKULAR NA LAYUNIN, WALANG PAGLABAG, TITULO, CUSTOM, NEGOSYO, TAHIMIK NA PAGTAMASA, INTEGRASYON NG SISTEMA AT MALAYA SA VIRUS NG COMPUTER.

HINDI IPINAPAHAYAG O GINAGARANTIYA NG MGA PARTIDO NG INSTAGRAM NA ANG SERBISYO AY MAGIGING WALANG MALI O HINDI MAAANTALA; NA ANG MGA DEPEKTO AY MAIWAWASTO; O NA ANG SERBISYO O ANG SERVER NA GINAGAWANG MAGAGAMIT ANG SERBISYO AY WALANG ANUMANG NAKAKASIRANG BAHAGI, KABILANG ANG, NGUNI'T WALANG LIMITASYON SA MGA VIRUS. ANG MGA PARTIDO NG INSTAGRAM AY HINDI GUMAGAWA NG MGA PAHAYAG O GARANTIYA NA ANG IMPORMASYON (KABILANG ANG ANUMANG INSTRUKSIYON) SA SERBISYO AY WASTO, KUMPLETO, O KAPAKI-PAKINABANG. TINATANGGAP MO NA ANG PAGGAMIT MO SA SERBISYO AY NASA TANGI MONG PANGANIB. HINDI GINAGARANTIYA NG MGA PARTIDO NG INSTAGRAM NA ANG PAGGAMIT MO SA SERBISYO AY AYON SA BATAS SA ANUMANG PARTIKULAR NA HURISDIKSYON, AT PARTIKULAR NA ITINATATUWA NG MGA PARTIDO NG INSTAGRAM ANG MGA GANITONG GARANTIYA. ANG ILAN SA MGA HURISDIKSYON AY NILILIMITAHAN O HINDI PINAPAYAGAN ANG PAGTATATUWA SA IPINAHIWATIG O IBA PANG MGA GARANTIYA KAYA ANG PAGTATATUWA SA ITAAS AY MAAARING HINDI NAAANGKOP SA IYO SA LAWAK NA NAAANGKOP SA IYO ANG GANITONG BATAS NG HURISDIKSYON AT MGA Tuntunin sa Paggamit NA ITO.

SA PAMAMAGITAN NG PAG-ACCESS O PAGGAMIT SA SERBISYO IPINAPAHAYAG AT GINAGARANTIYA MO NA ANG IYONG MGA GAWAIN AY AYON SA BATAS SA BAWA'T HURISDIKSYON KUNG SAAN MO INA-ACCESS O GINAGAMIT ANG SERBISYO.

HINDI INIENDORSO NG MGA PARTIDO NG INSTAGRAM ANG NILALAMAN AT ITINATATUWA LALO NA ANG ANUMANG RESPONSIBILIDAD O PANANAGUTAN SA SINUMANG TAO O ENTIDAD PARA SA ANUMANG KAWALAN, SIRA (ITO MAN AY AKTWAL, RESULTA, NAGPAPAHIRAP O NAGPAPARUSA O IBA PA), PINSALA, PAGHAHABOL, PANANAGUTAN O ANUMANG IBA PANG URI NG DAHILAN O KATANGIAN BATAY SA O NA MAGRERESULTA MULA SA ANUMANG NILALAMAN.

Limitasyon ng Pananagutan; Pagtalikdan

KAILANMAN HINDI MANANAGOT ANG INSTAGRAM SA IYO PARA SA ANUMANG KAWALAN O ANUMANG URI NG MGA PINSALA (KABILANG ANG, NGUNI'T WALANG LIMITASYON SA, ANUMANG DIREKTA, HINDI DIREKTA, PANGKABUHAYAN, PAMBIHIRA, ESPESYAL, NAGPAPAHIRAP O NAGPAPARUSA, HINDI SINASADYA O MAGRERESULTANG MGA KAWALAN O PINSALA) NA DIREKTA O HINDI DIREKTANG MAY KAUGNAYAN SA: (A) ANG SERBISYO; (B) ANG NILALAMAN NG INSTAGRAM; (C) NILALAMAN NG USER; (D) ANG IYONG PAGGAMIT SA, KAWALAN NG KAKAYAHAN PARA GUMAMIT, O ANG PAGGANAP NG SERBISYO; (E) ANUMANG PAGKILOS NA GAGAWIN NA MAY KAUGNAYAN SA ISANG PAGSISIYASAT NG MGA PARTIDO NG INSTAGRAM O MGA AWTORIDAD NG PULISYA HINGGIL SA PAGGAMIT MO O NG SINUMANG IBANG IKATLONG PARTIDO SA SERBISYO; (F) ANUMANG PAGKILOS NA GAGAWIN NA MAY KAUGNAYAN SA COPYRIGHT O IBA PANG MGA MAY-ARI NG INTELLECTUAL PROPERTY; (G) ANUMANG MGA MALI O PAG-AALIS SA PAGPAPATAKBO NG SERBISYO; O (H) ANUMANG PINSALA SA ANUMANG COMPUTER, CELLPHONE, O IBA PANG KAGAMITAN O TEKNOLOHIYA NG USER KABILANG ANG, NGUNI'T WALANG LIMITASYON SA, PINSALA MULA SA ANUMANG PAGLABAG SA SEGURIDAD O MULA SA ANUMANG VIRUS, MGA BUG, PAKIKIALAM, PANDARAYA, MALI, PAG-AALIS, PAGKAANTALA, DEPEKTO, PAGKAANTALA SA PAGPAPATAKBO O PAGHAHATID, PAGPALYA NG LINYA NG COMPUTER O NETWORK O ANUMANG IBA PANG TEKNIKAL O IBA PANG HINDI PAGGANA, KABILANG ANG, NGUNI'T WALANG LIMITASYON SA, MGA PINSALA PARA SA NAWALANG MGA KITA, PAGKAWALA NG MAGANDANG HANGARIN, PAGKAWALA NG DATA, PAGTIGIL NG TRABAHO, KAWASTUHAN NG MGA RESULTA, O PAGPALYA O HINDI PAGGANA NG COMPUTER, KAHIT NA INAASAHAN O KAHIT NA PINAYUHAN ANG MGA PARTIDO NG INSTAGRAM O NALAMAN ANG POSIBILIDAD NG MGA GANITONG PINSALA, GINAWANG HAKBANG SA KONTRATA, KAPABAYAAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN O MALING GAWAIN (KABILANG ANG, NANG WALANG LIMITASYON SA, KUNG DULOT NG KAPABAYAAN SA KABUUAN O BAHAGI, MGA PANGYAYARING LABAS SA KONTROL NG TAO, PAGPALYA NG MGA TELEKOMUNIKASYON, O PAGNANAKAW O PAGSIRA SA SERBISYO). KAILANMAN HINDI MANANAGOT ANG MGA PARTIDO NG INSTAGRAM SA IYO O SA SINUMANG IBA PARA SA KAWALAN, SIRA, O PINSALA, KABILANG ANG, NGUNI'T WALANG LIMITASYON SA, KAMATAYAN O PERSONAL NA PINSALA. HINDI PAHIHINTULUTAN NG ILANG MGA ESTADO ANG HINDI PAGSASAMA SA PANANAGUTAN O LIMITASYON NG HINDI SINASADYA O MGA RESULTANG PINSALA, KAYA ANG LIMITASYON O HINDI PAGSASAMA NA NASA ITAAS AY MAAARING HINDI NAAANGKOP SA IYO. KAILANMAN HINDI LALAMPAS ANG KABUUANG PANANAGUTAN NG MGA PARTIDO NG INSTAGRAM SA IYO PARA SA LAHAT NG MGA PINSALA, KAWALAN O MGA DAHILAN O PAGKILOS SA ISANG DAANG DOLYARES NG ESTADOS UNIDOS ($100.00).

SUMASANG-AYON KA NA SA PANGYAYARI NA MAGTATAMO KA NG ANUMANG MGA SIRA, KAWALAN O PINSALA NA MAGMUMULA SA MGA PAGKILOS O PAG-AALIS NG INSTAGRAM, ANG MGA SIRA, KUNG MAYROON MAN, NA IDINULOT SA IYO AY HINDI MAAAYOS O SAPAT UPANG BIGYAN KA NG KARAPATAN SA ISANG KAUTUSAN NG HUKUMAN NA PUMIPIGIL SA ANUMANG PAGSASAMANTALA NG ANUMANG WEBSITE, SERBISYO, PAG-AARI, PRODUKTO O IBA PANG NILALAMAN NA PAGMAMAY-ARI O KONTROLADO NG MGA PARTIDO NG INSTAGRAM, AT HINDI KA MAGKAKAROON NG MGA KARAPATAN UPANG MAG-UTOS O MANGHIKAYAT O PIGILAN ANG PAGBUO, PAGGAWA, PAMAMAHAGI, PAGPAPATALASTAS, PAGPAPAKITA O PAGSASAMANTALA SA ANUMANG WEBSITE, PAG-AARI, PRODUKTO, SERBISYO O IBA PANG NILALAMAN NA PAGMAMAY-ARI O KONTROLADO NG MGA PARTIDO NG INSTAGRAM.

SA PAMAMAGITAN NG PAG-ACCESS SA SERBISYO, NAUUNAWAAN MO NA MAAARING TINATALIKDAN MO ANG MGA KARAPATAN KAUGNAY SA MGA PAGHAHABOL NA SA ORAS NA ITO AY HINDI BATID O HINDI PINAGHIHINALAAN, AT ALINSUNOD SA GANITONG PAGTALIKDAN, TINATANGGAP MO NA NABASA AT NAUUNAWAN MO, AT SA PAMAMAGITAN NITO HAYAGANG TINATALIKDAN, ANG MGA BENEPISYO SA SEKSYON 1542 NG CIVIL CODE NG CALIFORNIA, AT ANUMANG KATULAD NA BATAS NG ANUMANG ESTADO O TERITORYO, NA IBINIBIGAY AYON SA SUMUSUNOD: "ANG PANGKALAHATANG PAGPAPALAYA AY HINDI UMAABOT SA MGA PAGHAHABOL NA HINDI BATID NG PINAGKAKAUTANGAN O PINAGHIHINALAAN NA MAYROON SA KANYANG KAPAKINABANGAN SA ORAS NG PAGPAPATUPAD SA PAGPAPALAYA, NA KUNG BATID NIYA NA NAKAAPEKTO SA MATERYAL NG KANYANG PAKIKPAG-AYOS SA MAY UTANG."

HINDI RESPONSABLE ANG INSTAGRAM PARA SA MGA PAGKILOS, NILALAMAN, IMPORMASYON, O DATA NG MGA IKATLONG PARTIDO, AT PINAPALAYA MO KAMI, ANG AMING MGA DIREKTOR, OPISYAL, EMPLEYADO, AT MGA AHENTE MULA SA ANUMANG MGA PAGHAHABOL AT PINSALA, BATID AT HINDI BATID, NA MAGRERESULTA SA O SA ANUMANG PARAAN AY MAY KAUGNAYAN SA ANUMANG PAGHAHABOL NA MAYROON KA LABAN SA SINUMANG MGA IKATLONG PARTIDO.

Bayad-pinsala

Ikaw (at pati rin ang sinumang ikatlong partido na pinapatakbo mo ang isang account o gawain sa Serbisyo) ay sumasang-ayon na ipagtanggol (sa kahilingan ng Instagram), bayaran ang pinsala at hindi pananagutin ang Mga Partido ng Instagram mula at laban sa anumang mga paghahabol, pananagutan, pinsala, kawalan, at mga gastos, kabilang ang nguni't walang limitasyon sa, makatwirang mga bayad at gastos sa abogado, na magreresulta sa o sa anumang paraan ay may kaugnayan sa alinman sa mga sumusunod (kabilang ang bilang resulta ng iyong mga direktang gawain sa Serbisyo o ang mga ginagawa sa iyong ngalan): (i) ang iyong Nilalaman o ang iyong pag-acces o paggamit sa Serbisyo; (ii) ang iyong paglabag o pinaghihinalaang paglabag sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito; (iii) ang iyong paglabag sa karapatan ng sinumang ikatlong partido, kabilang ang nguni't walang limitasyon sa, anumang karapatan sa intellectual property, publisidad, pagiging kompidensyal, karapatan sa pag-aari o pagkapribado; (iv) ang iyong paglabag sa anumang mga batas, tuntunin, regulasyon, alituntunin, batas, ordinansa o kautusan ng anumang pampamahalaan at pribado nguni't sinusuportahan ng pamahalaan na mga awtoridad, kabilang ang, nguni't walang limitayson sa, lahat ng ayon sa regulasyon, administratibo at lehislatibong mga awtoridad; o (v) anumang maling pahayag na ginawa mo. Makikipagtulungan ka bilang ganap na hinihiling ng Instagram sa pagtatanggol sa anumang paghahabol. Mayroong karapatan ang Instagram na gamitin ang eksklusibong pagtatanggol at pagkontrol sa anumang paksa para sa iyong bayad-pinsala, at sa anumang pangyayari hindi mo aayusin ang anumang paghahabol nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Instagram.

Arbitrasyon

Maliban kung hindi ka sasali o para sa mga hindi pagkakasundo na may kaugnayan sa: (1) intellectual property mo o ng Instagram (tulad ng mga tatak-pangkalakal, hitsura, mga pangalan ng domain, lihim ng negosyo, mga copyright at patent); (2) mga paglabag sa Mga Tuntunin ng API; o (3) mga paglabag sa mga probisyon 13 o 15 ng Mga Pangunahing Tuntunin, na higit sa ("Mga Hindi Kasamang Hindi Pagkakasundo"), sumasang-ayon ka na ang lahat ng hindi pagkakasundo sa pagitan mo at ng Instagram (ang ganito mang hindi pagkakasundo ay kinasasangkutan ng ikatlong partido o hindi) hinggl sa iyong kaugnayan sa Instagram, kabilang ang nguni't walang limitasyon sa mga hindi pagkakasundo na may kaugnayan sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito, ang iyong paggamit sa Serbisyo, at/o mga karapatan sa pagkapribado at/o publisidad, ay lulutasin nang may pagkakasunduang kondisyon, indibiduwal na arbitrasyon sa ilalim ng mga tuntunin ng American Arbitration Association para sa arbitrasyon ng mga hindi pagkakasundo na may kaugnayan sa consumer at sa pamamagitan nito tahasang tinatalikdan mo at ng Instagram ang paglilitis ng hurado. Bilang isang alternatibo, maaari mong dalhin ang iyong paghahabol sa iyong lokal na hukuman para sa "maliliit na mga paghahabol", kung pahihintulutan ng mga alintutunin ng hukuman na iyon para sa mga maliliit na paghahabol. Maaari mo lang dalhin ang mga paghahabol sa iyong sariling ngalan. Ikaw o ang Instagram ay hindi lalahok sa isang paghahabol o arbitrasyon ng grupo para sa anumang mga paghahabol na sakop ng kasunduan na ito. Sumasang-ayon ka rin na hindi lumahok sa mga paghahabol na dinala sa isang pribadong attorney general o kapasidad ng kinatawan, o pinagsamang mga paghahabol na kinasasangkutan ng account ng isa pang tao, kung ang Instagram ay isang partido sa paglilitis. Ang probisyon ng resolusyon ng hindi pagkakasundo na ito ay pamamahalaan ng Pederal na Batas ng Arbitrasyon. Sa pangyayari na ang American Arbitration Association ay hindi papayag o hindi makakagawa ng isang nakatakdang petsa ng pagdinig sa loob ng isang daan at animnapu (160) araw ng pagsampa ng kaso, kung gayon ang alinman sa Instagram o ikaw ay maaaring piliin na magkaroon ng arbitrasyon na pamamahalaan sa halip ng Judicial Arbitration and Mediation Services (Arbitrasyon ng Hukuman at Mga Serbisyo sa Pamamagitan). Ang paghatol sa ibinigay na gawad ng tagahatol ay maaaring ipasok sa anumang hukuman na may kakayahang hurisdiksyon. Ang anumang probisyon ng naaangkop na batas gayunpaman, ang tagahatol ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan upang bayaran ang mga pinsala, remedyo o mga bayad na salungat sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito.

Maaaring piliin mong huwag sumali sa kasunduan na ito para lumahok sa isang arbitrasyon. Kung gagawin mo ito, ni ikaw o ang Instagram ay hindi maaaring hilingin sa alinman sa inyo na lumahok sa isang paglilitis sa pamamagitan ng arbitrasyon. Para hindi sumali, dapat mong abisuhan ang Instagram sa sulat sa loob ng 30 araw ng petsa na una kang sumailalim sa probisyon ng arbitrasyong ito. Dapat mong gamitin ang address na ito upang hindi sumali:

Instagram, LLC ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025

Dapat mong isama ang iyong pangalan at ang tinitirahan, ang email address na ginagamit mo para sa iyong account sa Instagram, at ang isang malinaw na pahayag na gusto mong hindi sumali sa kasunduan ng arbitrasyon na ito.

Kung ang pagbabawal laban sa mga paghahabla at iba pang mga paghahabol na dinala sa ngalan ng mga ikatlong partido na nakapaloob sa itaas ay malalamang hindi maaaring ipatupad, kung gayon ang lahat ng mauunang wika sa seksyon ng Arbitrasyon na ito ay mawawalan ng bisa at halaga. Ang kasunduan sa arbitrasyon na ito ay malalampasan ang pagtatapos ng iyong kaugnayan sa Instagram.

Limitasyon ng Oras sa Mga Paghahabol

Sumasang-ayon ka na ang anumang paghahabol na mayroon ka na magreresulta sa o may kaugnayan sa iyong kaugnayan sa Instagram ay dapat isampa sa loob ng isang taon pagkatapos ng paglabas ng ganoong paghahabol; o kung hindi, ang iyong paghahabol ay permanenteng hahadlangan.

Namamahalang Batas at Lugar

Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay pinamamahalaan ng at binibigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng Estado ng California, nang hindi nagbibigay ng epekto sa anumang mga prinsipyo ng pagsalungat sa batas AT PARTIKULAR NA HINDI PAMAMAHALAAN NG MGA KAPULUNGAN NG UNITED NATION SA MGA KONTRATA PARA SA INTERNASYONAL NA PAGBIBILI NG MGA KALAKAL, KUNG HINDI MAN NAAANGKOP. Para sa anumang paglilitis ng hukuman o bilang walang pinapanigan na may kaugnayan sa probisyon ng arbitrasyon ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito, ang Mga Hindi Kasamang Hindi Pagkakasundo o kung hindi ka sasali sa kasunduan para sa arbitrasyon, sumasang-ayon kang lutasin ang anumang hindi pagkakasundo na mayroon ka sa Instagram nang eksklusibo sa isang hukuman ng estado o pamahalaan na matatagpuan sa Santa Clara, California, at isusumite ang lahat ng ganoong hindi pagkakasundo sa personal na hurisdiksyon ng mga hukuman na matatagpuan sa Santa Clara County para sa layunin ng paglilitis.

Kung ang alinman sa probisyon ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay ituturing na labag sa batas, walang bisa, o para sa anumang dahilan ay hindi maaaring ipatupad sa panahon ng arbitrasyon o ng isang may kakayahang hurisdiksyon ng hukuman, kung gayon ang probisyon na iyon ay ituturing na maaaring ihiwalay mula sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito at hindi makakaapekto sa pagkakaroon ng bisa at pagiging maaaring ipatupad ng anumang mga natitirang probisyon. Ang kabiguan ng Instagram na igiit o ipatupad ang mahigpit na pagganap sa alinman sa probisyon ng Mga Tuntunin na ito ay hindi bibigyang-kahulugan bilang isang pagtalikdan sa anumang probisyon o karapatan. Walang pagtalikdan sa anumang Mga Tuntunin na ito ang ituturing na karagdagan o pagpapatuloy sa pagtalikdan sa ganoong tuntunin o kondisyon o anumang iba pang tuntunin o kondisyon. Mayroong karapatan ang Instagram na baguhin ang probisyon ng resolusyon ng hindi pagkakasundo na ito, nguni't ang anumang mga pagbabago ay hindi gagamitin sa mga hindi pagkakasundo na mangyayari bago ang epektibong petsa ng pagbabago. Ang probisyon ng resolusyon ng hindi pagkakasundo na ito ay malalampasan ang pagtatapos sa anuman o lahat ng iyong transaksiyon sa Instagram.

Buong Kasunduan

Kung ginagamit mo ang Serbisyo sa ngalan ng isang legal na entidad, ipinapahayag mo na may pahintulot kang pumasok sa isang kasunduan sa ngalan ng legal na entidad na iyon. Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at ng Instagram at pinamamahalaan ang iyong paggamit ng Serbisyo, na pumapalit sa anumang mga naunang kasundan sa pagitan mo at ng Instagram. Hindi mo itatalaga ang Mga Tuntunin sa Paggamit o itatalaga ang anumang mga karapatan o itatalaga ang anumang mga obligasyon alinsunod dito, nang buo o bahagi, boluntaryo man o ayon sa pagpapatakbo ng batas, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Instagram. Ang anumang inaangkin mong pagtatalaga o delegasyon nang walang naaangkop na paunang nakasulat na pahintulot ng Instagram ay ipapawalang-bisa at halaga. Maaaring italaga ng Instagram ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito o anumang mga karapatan sa na nakapaloob dito nang walang pahintulot mo. Kung ang alinman sa probisyon ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay malalaman ng isang hukuman na may kakayahang hurisdiksyon na hindi tama o kung hindi man ay hindi maaaring ipatupad, gayunpaman ang mga partido ay sumasang-ayon na ang ganitong bahagi ay ituturing na maaaring ihiwalay mula sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito at hindi makakaapekto sa pagkakaroon ng bisa at pagiging maaaring ipatupad ng mga natitirang probisyon, at ang mga natitirang probisyon ng Mga Tuntunin sa Paggamit ay mananatiling ipapatupad at may bisa. Ang haba ng asal sa pagitan ng mga partido o ang pamamalakad sa negosyo ay hindi kikilos upang baguhin ang Mga Tuntunin sa Paggamit. Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay hindi sasangguni sa anumang mga karapatan sa benepisyo ng ikatlong partido.

Mga Paghihigpit sa Teritoryo

Ang ibinigay na impormasyon sa Serbisyo ay hindi nilalayaon para sa pamamahagi o paggamit ng sinumang tao o entidad na nasa anumang hurisdiksyon o bansa kung saan ang ganitong pamamahagi o paggamit ay magiging salungat sa batas o regulasyon o na ipapasailalim ang Instagram sa anumang kinakailangan sa pagpaparehistro sa loob ng ganitong hurisdiksyon o bansa. Mayroon kaming karapatan na limitahan ang pagiging magagamit ng Serbsiyo o anumang bahagi ng Serbisyo, sa sinumang tao, heograpiya, o hurisdiksyon, sa anumang oras at sa aming tanging mabuting pagpapasiya, at upang limitahan ang dami ng anumang nilalaman, programa, produkto, serbisyo o iba pang tampok na ibinibigay ng Instagram.

Ang mga software na may kaugnayan sa o ginawang magagamit ng Serbisyo ay maaaring sumailalim sa mga kontrol ng Estados Unidos sa pagluluwas. Kaya, walang software ang maaaring i-download, iluwas o muling iluwas mula sa Serbisyo: (a) paunta sa (o sa isang bansa o tirahan) anumang bansa kung saan ang Estados Unidos ay mayroong mga ipinagbabawal na kalakal: o (b) sa sinuman na nasa listahan ng Mga Ipinagbabawal na Tao o Organisasyon na Makipagnegosyo sa Estados Unidos o sa Talaan ng Kagawaran ng Komersyo ng Estados Unidos para sa Listahan ng Mga Kumpanya o Tao na Pinagbabawalang Makatanggap ng mga Kalakal ng Estados Unidos. Sa pamamagitan ng pag-download sa anumang software na may kaugnayan sa Serbisyo, ipinapahayag at ginagarantiya mo na hindi ka matatagpuan sa, sa ilalim ng kontrol ng, o isang mamamayan o residente ng, alinman sa ganoong bansa o sa anumang ganoong listahan.

Ang epektibong petsa ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay Enero 19, 2013. Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay isinulat sa Ingles (US). Sa lawak na ang anuman sa isinalin na bersyon ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay sasalungat sa Ingles na bersyon, mangingibabaw ang Ingles na bersyon.