Ano ang magagawa ko kung mayroong nanggagaya sa akin sa Instagram?

Siniseryoso ng Instagram ang kaligtasan. Kung mayroong gumawa ng isang Instagram account na nagkukunwaring ikaw, mangyaring iulat ito sa amin at tiyakin na ibigay ang lahat ng hinihiling na impormasyon, kasama ang isang litrato ng iyong ID na ibinigay ng pamahalaan.

Kung magpa-file ka ng ulat para sa iba at wala kang pahintulot na kumatawan sa mga ito, mangyaring hikayatin silang magsumite ng isang ulat ng impostor sa sarili nilang ngalan sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng isang link papunta sa pahinang ito.

Tandaan: Kung nagkakaproblema ka sa pag-upload ng litrato ng iyong ID mula sa isang cellphone, mangyaring subukang isumite ang form na ito mula sa isang computer.

Nakatulong ba itong kasagutan?